Skattefri utleie av eiendom

Leieinntekter ved utleie av fast eiendom er i utgangspunktet skattepliktige.. Leieinntekter kan likevel være fritatt fra skatteplikt dersom visse vilkår er oppfylt. Er leieinntektene fritatt fra skatteplikt, er heller ikke kostnader knyttet til utleie fradragsberettiget.

Leieinntekter fra egen bolig er skattefrie dersom eieren bruker minst halvparten av boligen, regnet etter utleieverdien, som sin egen bolig. Dette gjelder også tomannsbolig, hvor eierens leilighet utgjør minst halvparten av leieverdien til hele tomannsboligen. Utleieverdien anses som den leieinntekten en får på det frie marked.

Kravet til "egen bolig" avgrenser skattefriheten mot de tilfeller utleieenheten ikke er tilstrekkelig tilknyttet ens eget bosted. Dette vil ha betydning dersom det er annekser, garasje eller lignende som leies ut. Dersom en frittliggende bygning har en tjenende funksjon til hovedhuset, kan det likevel omfattes av skattefritaket. Det vil si at den frittstående bygningen også til en viss grad må dekke eierens behov, for eksempel dersom det er utleie av hybel over en garasje som eieren bruker til eget formål.

Selv om en leier ut mer enn halvpart av boligen kan leieinntektene være skattefrie så lenge leieinntektene ikke overstiger kr. 20 000 i løpet av et inntektsår. Overskrides beløpsgrensen på kr. 20 000, er utleieinntektene for hele boligen det året skattepliktige.

Utleie av fritidsbolig kan være skattepliktig dersom den har vært delvis utleid eller utleid i deler av året. Dersom utleieinntektene overstiger kr. 10 000, regnes 85 % av det som overstiger kr. 10 000 som skattepliktig inntekt. Ved utleiehytter, hvor utleier selv ikke benytter hytten, er hele leieinntekten skattepliktig.

Utleie av fast eiendom som ikke er egen bolig eller fritidsbolig

Ved utleie av fast eiendom eller fritidseiendom som eies privat er netto leieinntekter, dvs etter fradrag for fradragsberettigede kostnader, skattepliktige som alminnelig inntekt med 28 % skatt. Dersom inntektene anses som virksomhetsinntekt, vil skatteprosenten øke til inntil 51 %, avhengig av toppskattesats.

Skattedirektoratet har satt opp en "tommelfingerregel" for hva som skal til for at det skal anses som virksomhet. Det må foretas en konkret helhetsvurdering, men som utgangspunktet vil det anses som virksomhet dersom det forestås utleie av fem enheter eller mer til bolig- og fritidsformål, eller dersom det er utleie av mer enn ca. 500 kvm til forretningsformål.

 

 

 

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost