En god husleieavtale kan hindre problemer i etterkant

En god husleieavtale kan spare utleier og leietaker for problemer både i leieperioden, og i etterkant. Loven har flere grunnleggende krav, men leietaker og utleier kan også inngå egen avtale. Noen hovedpunkter kan uansett være greit å ha med seg ved inngåelse av en leiekontrakt.

Husleieloven regulerer husleieforhold, og kan i utgangspunktet ikke fravikes til ugunst for leietaker ved leie av bolig. Slik kan utleier ikke avtale seg bort fra de krav loven stiller. Husleieavtalen må ikke være skriftlig, men skriftlighet anbefales i tilfelle det skulle oppstå konflikter. Avtalen skal uansett settes opp skriftlig dersom en av partene krever det. Lovens alminnelige oppsigelsesfrist er tre måneder, men det kan avtales kortere eller lengre oppsigelsesfrist i egen avtale. En urimelig kort frist kan imidlertid ikke avtales.

Husleien

Husleie skal fastsettes til et bestemt beløp. Dersom husleiebeløpet ikke er fastsatt, kan utleier kreve den leie han normalt ville fått i leiemarkedet. Blir ikke partene enige om en markedsleie, kan de kreve den fastsatt av en takstnemnd.

Utleier kan kreve at leien betales forskuddsvis dersom det ikke avtales noe annet, men utleier kan ikke kreve forskudd i husleie for mer enn én måned.

 

Variable utgifter til elektrisitet, brensel, vann og avløp kan fordeles mellom brukerne av eiendommen etter avtale med utleier. Utleier kan ikke kreve at leietakeren betaler kommunale avgifter, vederlag til megler eller kontraktsgebyrer.

Utleier kan én gang per år med én måneds varsel justere leien i samsvar med endringene i konsumprisindeksen. Er det snakk om et langvarig leieforhold, kan både leietaker og utleier kreve leien justert hvert tredje år. En slik justering skal skje ut fra gjennomsnittlig leie av allerede etablerte leieforhold på lignende avtalevilkår i samme område.

Sikkerhet og depositum

Det kan avtales at leietaker skal stille sikkerhet for leie i form av depositum eller garanti. Depositumsbeløpet skal settes inn på konto som hverken leietaker eller utleier kan disponere over alene. Leietaker får beløpet og renter tilbake når leieforholdet avsluttes, forutsatt at leietaker ikke misligholder avtalen. Depositum og garanti skal ikke overstige mer enn seks måneders husleie.

Hvilke plikter har utleier og leietaker?

Forhold leietaker kjente eller måtte kjenne til når han inngikk leieavtalen, kan ikke kreves som mangel. Dersom leietaker oppdager mangler utover dette kan han kreve at utleier retter disse for egen regning, dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for han. I perioden boligen lider av mangel, kan leietaker kreve avslag i leien. I noen tilfeller kan husleie holdes tilbake for å dekke de krav leieren har mot utleier som følge av mangel.

Leietaker er pliktig til å behandle eiendommen med aktsomhet og i samsvar med leieavtalen. Videre har leietaker en vedlikeholdsplikt som er begrenset til det daglige vedlikehold. Dersom gjenstander, som inngår i leieavtalen, for eksempel hvitevarer, må skiftes ut er det utleier som må betale for dette. Utleier og leietaker bør derfor skrive i leieavtalen hva som inngår i leien, og eventuelle mangler ved leiligheten. Leietaker plikter også straks å varsle utleier dersom han oppdager skade på husrommet som må utbedres uten opphold. Andre skader som oppdages må leier varsle om innen rimelig tid.

 

 

 

 

 

 

 

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost