Hva er eiendomsskatt og hvilke regler gjelder

Etter kommunevalget i 2015 har ordet «eiendomsskatt» vært på de fleste lepper ved én eller flere anledninger. Dette gjerne i samspill med ord som ligningsverdi og markedsverdi. Begrepet kan by på forvirring.
I denne artikkelen vil vi derfor gi en kort innføring i reglene om eiendomsskatt.

Hva er eiendomsskatt?

Eiendomsskatt er en kommunal skatt på fast eiendom. Det er den enkelte kommune som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt i kommunen. I Bergen vedtok bystyret i budsjettet for 2015 at det skulle innføres. Bergen hadde da vært uten eiendomsskatt siden 2011.  Selv om det er kommunestyrene som bestemmer om det skal utskrives eiendomsskatt, må den enkelte kommune holde seg innenfor de rammer som følger av eigedomsskattelova. Her reguleres blant annet hvilke eiendommer som kan beskattes, samt en øvre og nedre grense for skattesatsen.

Den konkrete fastsettelse av skatten

Eiendomsskatten beregnes med en promillesats mellom to til syv promille av skattegrunnlaget etter bunnfradrag, se om bunnfradrag under. I Bergen kommune er denne satt til 2,6 promille for bolig, herunder både primærbolig og sekundærbolig, og 5 promille for næringseiendom. Skattegrunnlaget utgjør 80 % av boligens verdi. Dette for å unngå at eiendomsskatten skrives ut på verdier som overstiger markedsverdien. Som utgangspunkt benyttes Skatteetatens antatte formuesverdi av boligen, som er beregnet ut fra boligens areal, byggeår, boligtype m.m.

For de tilfeller hvor det ikke foreligger formuesverdi av eiendommen, kan ligningsverdien fra forrige tilgjengelige ligning benyttes som grunnlag for boligens verdi. For eiendomsskatt i 2016 er det derfor ligningen i 2014 som er utgangspunktet. Ligningsverdien til boligen er estimert til å utgjøre 25 % av markedsverdien. For eiendomsskatt i 2016 er det ligningen i 2014 som er utgangspunktet For å finne markedsverdien må en derfor multiplisere ligningsverdien med 100/25. Som eksempel vil en bolig med en ligningsverdi på NOK 1.000.000 ha en estimert markedsverdi på NOK 4.000.000.

Skattegrunnlaget utgjør som nevnt 80 % enten av formuesgrunnlaget eller den estimerte markedsverdien. Her gjøres det ikke fratrekk for gjeld. I vårt eksempel legger vil til grunn at både formuesgrunnlag og estimert markedsverdi er NOK 4.000.000. Når verdien er redusert til 80 %

utgjør skattegrunnlaget NOK 3.200.000 i begge tilfeller.

Kommunen ytterligere fratrekk, kalt bunnfradrag. For Bergen kommune er dette satt til NOK 750.000 for både primærbolig og sekundærbolig. I eksempelet over blir dermed skattegrunnlaget etter bunnfradrag NOK 2.450.000. Av dette skattegrunnlaget betales det 2,6 promille i eiendomsskatt, som utgjør NOK 6.370 pr. år, som blir fordelt på fire terminer.

Sekundærboliger

For sekundærboliger blir regnestykket det samme. Dersom du ønsker å regne ut eiendomsskatten for sekundærboligen selv, må du ta utgangspunkt i ligningsverdien fra forrige tilgjengelige ligning. I 2014 var ligningsverdien 60 % av antatt markedsverdi. Du finner da markedsverdien ved å multiplisere ligningsverdien fra 2014 med 100/60.

Som illustasjon vil en sekundærbolig med ligningsverdi på NOK 1.800.000 i 2014, multiplisert med 100/60, ha en antatt markedsverdi på NOK 3.000.000. Multiplisert med 0,8 vil sekundærboligens skattetakst utgjøre NOK 2.400.000. Skattegrunnlaget etter bunnfradrag blir NOK 1.650.000. Med promillesatsen på 2,6 blir eiendomsskatten for sekundærboligen NOK 4.290 pr. år. For inntektsåret 2015 utgjør ligningsverdien på sekundærboliger 70 % av antatt markedsverdi, og denne ble økt til 80 % for inntektsåret 2016.

Klageadgang

Klager på eiendomsskatt som gjelder skattesats, bunnfradrag og fritak for nybygde boliger, må sendes skriftlig til kommunen. Dersom man mener at boligverdien er feil, herunder den beregnede markedsverdien, må man kontrollere om opplysningene fra selvangivelsen under «Grunnlag for ligningsverdi» vedrørende P-rom, byggeår og boligtype er riktig. Dersom opplysningene er feil, må man sende klage til Skatteetaten.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost