Snø- og isras fra bygninger – hvem er ansvarlig?

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Parallelt med dette øker også risikoen for snø- og isras fra taket på bygninger. For den som eier en bygning i tett befolkede områder vil ansvar for rydding av tak være særlig aktuelt. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvem som er ansvarlig for rydding og inspeksjon, hvilke krav som stilles og mulige konsekvenser ved forsømmelse av pliktene.

Hvem er ansvarlig?

Utgangspunktet er at det er huseier som har det overordnede ansvaret for en bygning. Dette innebærer blant annet et ansvar for å sørge for at bygningen ikke har is- og snømasser på taket, dersom dette kan utgjøre et faremoment for de som ferdes i området. Der bygningen er eid av et selskap vil ansvaret tilfalle eiendomsselskapet ved styret. I et eierseksjonssameie bestemmes vedlikehold av bygning og fellesarealer av sameierne eller styret i sameiet. Ansvaret kan også delegeres til medhjelpere som foretar inspeksjon eller rydding uten at dette automatisk innebærer at gårdeier blir ansvarsfri.

Rekkevidden av huseiers ansvar for is- og snørydding er ikke direkte regulert i loven. Ansvaret har imidlertid blitt nærmere redegjort for av domstolene. Høyesterett behandlet spørsmålet i 2013. Saken gjaldt en 24 år gammel mann som i 2010 ble truffet av en isklump som falt ned fra taket på en bygård i Oslo. Mannen ble kraftig invalidisert som følge av ulykken.

Både gårdeier og vedkommende som hadde fått ansvar for å forestå inspeksjons- og ryddearbeid på vegne av selskapet, ble tiltalt for uaktsomt å ha forvoldt betydelig skade på den 24 år gamle mannen. Høyesterett slo fast at ansvar kunne bli aktuelt både for gårdeier og medhjelperen.

I dommen ble det slått fast et krav om inspeksjon omtrent én gang i uken under normale forhold. Ved større snømengder eller når det er store temperaturforandringer kreves hyppigere inspeksjoner. Inspeksjon kan da være nødvendig så ofte som én gang om dagen for å oppfylle plikten.

For de tilfeller der gårdeier eller styret har videredelegert inspeksjons- og ryddearbeidet er det særlig viktig at medhjelperne er kompetente. Så lenge inspeksjons- og ryddearbeidet er delegert til personer eller selskap med tilstrekkelig kompetanse, vil dette ofte være ansett som tilstrekkelig aktivitet fra styret eller gårdseiers side for å fastslå at deres plikt er oppfylt. I motsatt fall vil de fort kunne anses for å ha forsømt sitt ansvar og følgelig kunne bli møtt med sanksjoner.

For eventuelle medhjelpere stilles det særlige krav til at denne utfører sitt arbeid på en tilstrekkelig god og forsvarlig måte. Også her vil innholdet i inspeksjons- og ryddeansvaret påvirkes av faktiske omstendigheter som snømengde og temperaturforandringer. Er dette tilfellet vil det fort kunne bli aktuelt med ansvar for medhjelperen.

I Høyesterettsdommen fra 2013 hadde medhjelperen registrert at det lå en snø- og is skavl på taket, men foretok ingenting for å utbedre dette. Risikoen for nedfall av is og snø var liten, men ikke utenkelig. Høyesterett la til grunn at medhjelperen derfor burde ha satt i verk tiltak. Som hovedansvarlig for inspeksjon og rydding måtte det stilles strenge krav.

Oppsummert vil det for både gårdseier, styre i eiendomsselskap og medhjelper stilles skjerpede krav til inspeksjon og rydding i takt med hvor stort skadepotensiale et mulig nedfall har. 

Forsømmelse av ansvaret – hva kan bli konsekvensene?

En forsømmelse kan for det første møtes med et erstatningsansvar. Terskelen for å bli erstatningsrettslig ansvarlig er lavere enn terskelen for å bli ansett strafferettslig ansvarlig. For erstatningsansvar er det tilstrekkelig at man ikke handlet i tråd med det som kan forventes av en alminnelig og forstandig person i tilsvarende situasjon.

En forsømmelse kan også medføre straffansvar. For straffansvar tas det i større grad hensyn til tiltaltes personlige forutsetninger enn ved erstatningsansvar, men samtidig vil konsekvensene for tiltalte kunne bli større.

I saken fra 2013 ble både gårdeieren og medhjelperen erstatningsansvarlig. Hva gjaldt straffansvaret ble imidlertid gårdeieren frikjent, mens medhjelperen ble dømt for å ha forvoldt betydelig skade på annens kropp for ikke å ha oppfylt sin inspeksjons- og ryddeplikt. Straffen ble 60 dagers betinget fengsel.

Til deg som har ansvar for inspeksjon og rydding av is og snø fra tak på bygninger, spør deg selv:

-          Hvordan har værforholdene vært?

-          Har jeg inspisert og ryddet ofte nok i lys av værforholdene?

-          Har jeg delegert ansvaret til tilstrekkelig kompetente medhjelpere?

Sjekk derfor heller én gang for mye, enn én gang for lite.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost