Bygge uten søknad til kommunen

Dette kan du bygge uten å sende søknad til kommunen

Det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over hva som kan oppføres på egen eiendom etter plan- og bygningsloven, uten å måtte søke til kommunen. Kan du for eksempel bygge garasje og balkong uten å søke om tillatelse? Vi forteller deg hvilke bygg du kan oppføre på egen eiendom uten å søke tillatelse fra kommunen.
icon

Skrevet av: Stian Solheim og Morten Meyer Valvatne, Advokatfirmaet PwC

Det kan være vanskelig å ha fullstendig oversikt over hva som kan oppføres på egen eiendom etter plan og bygningsloven, uten å måtte søke til kommunen. Dersom det kreves byggetillatelse fra kommunen må det fylles ut skjemaer, skjemaene må sendes inn, naboer må varsles og kommunen må fatte vedtak, alt innen visse tidsfrister. Der det derimot ikke kreves søknad, vil byggingen kunne starte uten denne prosessen. Oppføring av et bygg uten tillatelse der dette var påkrevd, kan medføre sanksjoner fra kommunale myndigheter eksempelvis i form av rettingskrav eller mulkt, og i verste fall straffansvar. Det er derfor viktig å vite i hvilke tilfeller det kreves søknad til kommunen ved bygging på egen eiendom.

Den 1. juli 2015 ble det vedtatt nye byggeregler i plan- og bygningsloven. De nye reglene skulle bidra til å senke terskelen for at folk kan oppføre mindre bygg på egen eiendom uten å måtte søke til kommunen.

Frittliggende bygninger på eiendommen

En av de viktigste endringene medførte at det kan bygges visse frittliggende bygninger på eiendommen uten søknad. Dette gjelder for eksempel garasjer og uthus når samlet bruksareal eller bebygd areal ikke overstiger 50 kvadratmeter. Dersom oppføringen av en garasje skal være unntatt søknad til kommunen, kan ikke mønehøyden overstige fire meter og gesimshøyden kan ikke overstige tre meter. 

En garasje vil normalt ha en mønehøyde på mer enn fire meter, og vil dermed kreve tillatelse fra kommunen. En forutsetning for fritak for søkeplikt, er videre at garasjen ikke brukes til beboelse eller overnatting. I tillegg må den plasseres minst én meter fra nabogrensen og andre bygninger på eiendommen. Det kan ikke være ledninger i grunnen under garasjen og den kan bare ha én etasje.

Mindre tilbygg

En annen viktig endring i byggereglene innebærer at du kan oppføre mindre tilbygg på egen eiendom uten å søke til kommunen. Mindre tilbygg er bygg som henger fast i boligen, for eksempel balkong, åpent overbygget inngangsparti eller sykkelbod. Verken samlet bruksareal eller bebygd areal kan overstige 15 kvadratmeter for å omfattes av unntaket. Tilbygget kan heller ikke inneholde rom for varig opphold eller beboelse og må ha minst fire meter avstand til nabogrensen. En balkong med kun tre meter til nabogrensen eller et areal på 17 kvadratmeter krever dermed byggetillatelse. 

Selv om oppføringen av et bygg er unntatt byggesaksbehandlingn hos kommunen, må den ansvarlige for bygget på eget initiativ sørge for at tiltaket samsvarer med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan, plan- og bygningsloven og annet relevant regelverk. Er tiltaket i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplan må det søkes om dispensasjon. Plasseringen kan for eksempel ikke stride mot arealplanen eller veilovens regler om avkjøring og frisiktsone.

Informasjonsplikt til kommunen

Når byggetiltaket er ferdigstilt, må kommunen informeres om dette. Denne informasjonsplikten gjelder uavhengig av om selve oppføringen var unntatt saksbehandling.

Tanken bak endringene i plan- og bygningsloven var at mindre prosjekter som uansett hadde blitt godkjent av kommunen, skulle slippe å gjennomgå en omfattende søknadsprosess. På den måten unngår kommunen unødvendig og tidkrevende saksbehandling, og det blir enklere å utnytte sin egen eiendom gjennom mindre bygningsoppføringer. 

Er man usikker på om et tiltak er søknadspliktig eller ikke, vil vi imidlertid uansett anbefale at dette avklares med kommunale myndigheter før arbeidene igangsettes.

Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost