Meglerutrykk - Ord og uttrykk

En kort innføring i terminologien som brukes av meglere.

Skjøte, tinglysning, grunnbok, matrikkelbrev.... Hva er alt dette som man stadig leser om i salgsannonser og prospekter? Som eiendomsmeglere får vi stadig forespørsler om hva disse "fagutrykkene" betyr. Her kommer en forklaring på de vanligste ord og uttrykk man finner i et salgsprospekt.

Ofte stilte spørsmål

Akseptfrist er den fristen budgiver (kjøper) gir til boligselger til å akseptere budet. Budgiver er bundet av budet til akseptfristen utløper. Akseptfristen må minst vare til kl.12 første virkedag etter siste annonserte visning.
Aksjeleilighet er en eierform der du kjøper en aksje i et boligaksjeselskap som gir rett til å leie leiligheten. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.
Andelsleilighet er en del av et borettslag eller andelslag. Som andelshaver kjøper du en borett til leiligheten, betaler innskudd og husleie, og har begrenset ansvar for fellesarealene. Andelen av fellesgjelden pluss kjøpesummen utgjør leilighetens verdi.

Avhendingsloven regulerer dine rettigheter og plikter ved kjøp og salg av fast eiendom. Loven gjelder ikke avtaler om oppføring av ny bolig – se bustadoppføringsloven.


Boligkjøperforsikring er boligkjøpers forsikring. Med boligkjøperforsikring får kjøper hjelp fra spesialiserte advokater innen boligsaker til å løse problemer i forbindelse med boligkjøpet om det skulle vise seg at det dukker opp uforutsette problem ved kjøp av en eiendom.


Boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men i tillegg blir det lagt spesiell vekt på å vurdere de byggetekniske forholdene som er særlig relevante ved eierskifte.


Borettslaget er et selskap som eies av de som bor der. Andelseierne eier bygninger og tomt i fellesskap. Tallet på andeler er det samme som antall leiligheter.

BRA (bruksareal) inkluderer hele boligens indre areal, inkludert innervegger og måles fra innsiden av ytterveggene.


BTA (bruttoareal) inkluderer hele boligens ytre areal, med boder og rom, inkl. yttervegger, eksklusiv balkong/veranda. Alle etasjer medregnes.

Dokumentavgift er en pålagt avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den betales av kjøper og utgjør 2,5 % av kjøpesummen. Man betaler ikke dokumentavgift ved kjøp av andels-eller akjseleilighet.


Egenerklæringsskjema er et skjema hvor boligselger svarer på konkrete spørsmål om boligens tilstand.

Eierleilighet(Selveierleilighet) er en seksjon i et sameie der du har enerett til boligen, som normalt kan kjøpes og selges fritt.

Eierskifteforsikring er boligselgers forsikring og dekker selgers ansvar overfor kjøper ved feil og mangler. Ved klager må kjøper fremme krav direkte til forsikringsselskaper, og ikke til selger.


Eierskiftegebyr er et gebyr til forretningsfører ved overdragelse av eierseksjoner og andeler i borettslag m.v.


Fellesgjeld er leilighetens andel av borettslagets eller akjselagets gjeld. Fellesgjelden kommer i tillegg til kjøpesummen, og nedbetales gjennom fellesutgifter.


Festekontrakt er en avtale mellom to parter som gjelder bruk av grunn i en viss tidsperiode. Avtalen innebærer at en annen part enn grunneier har en rettighet til å benytte grunneierens eiendom til et eller flere formål.


Forkjøpsrett er en rett medlemmer i borettslag ofte har til å tre inn i høyeste bud som er kommet inn på en bolig i borettslaget. Forkjøpsrett kan også gjelde for fast eiendom.


Gårds- og bruksnummer er et nummereringssystem for fast eiendom. Seksjonerte leiligheter har også et seksjonsnummer. Gårdsnummeret gjelder for den opprinnelige gården, mens bruksnummeret gjelder for de enkelte delene gården senere er delt inn i.


Heftelse er en særlig innskrenkning i eierens rett til en eiendom eller gjenstand. Rettighetshaver til heftelse kan være en/flere person(er) eller annen eiendom. Eksempler er panterett, forkjøpsrett og servitutt. Heftelser i fast eiendom må tinglyses for å få fullt rettsvern.


Hjemmelshaver er den som står som eier av eiendommen i grunnboken.


Som selger av boligen fyller du ut et egenerklæringsskjema der du svarer på konkrete spørsmål om boligens tilstand. Denne skal senere brukes som vedlegg i salgsprospektet.Primærrom (P-rom) er bruksareal av primærdelen i boligen og måles til innside av omsluttende vegger for primærdelen. En samling primære rom utgjør bygningens primærdel. Eksempel er stue, Tv-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, innredet hobbyrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entrè/vindfang, kjøkken, soverom.


Sekundærrom (S-rom) er det resterende areal av det som ikke er P-rom. Eksempe erl matkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder garderobe, oppbevaringsrom, garasje, tekniske rom, og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.


Selveierbolig er betegnelse på selveierleiligheter, eneboliger,rekkehus, hytter og gårdsbruk med eget bruksnummer.


Skjøte er et dokument som brukes ved overførsel av fast eiendom. Skjøtet må tinglyses for at den nye eieren skal bli registrert hjemmelshaver i det offentlige eiendomsregister (Kartverket.)


Tinglysning er en form for rettsvern for rettigheter i fast eiendom. Alle dokumenter som går ut på å stifte, forandre, overdra, anerkjenne eller oppheve en rettighet i fast eiendom kan tinglyses. Opplysningene registreres i Grunnboken.


Snakk med oss - 915 05560

Åpent man-fre 08.30-16.00


Kundeservice

Stikk innom

Vi er her og tar gjerne en prat med deg.

Finn ditt kontor

Skriv til oss

Send oss en e-post.

Send epost